AB Jet spol. s r.o. Praha, provozovna Havlíčkův Brod

 I. Úvodní ustanovení

1. Veškeré obchody AB Jet spol. s r.o. (dále: dodavatel) se řídí výlučně následujícími obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí  veškerých smluv, nabídek a potvrzení objednávek dodavatele.
2.Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti dodavatele a objednatelů.
3.Tyto podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách AB Jet spol. s r.o. na adrese: www.abjet.cz/vop.htm
4.Veškeré vztahy mezi dodavatelem a objednatelem, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

II. Rozsah dodávek zboží a pracovních výkonů (díla)

1. Rozsah dodávek zboží či díla dodavatele určuje oboustranná písemná smlouva, která může být uzavřena i formou:

   a) písemné nabídky vystavené dodavatelem a písemně potvrzené objednatelem

   b) ústní či písemné (i faxové, i emailové) objednávky objednatele a písemně potvrzené (akceptované) dodavatelem.

2. Změny rozsahu dodávek či díla musí být učiněny v písemné formě.
3. Jakákoliv ujednání obsažená v předchozí korespondenci mezi stranami nebo v předchozím ústním jednání se stanou neplatnými okamžikem uzavření smlouvy podle čl. II odst. 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
4. Objednávka musí obsahovat minimálně:

   a) identifikační údaje objednatele, tj. zejména jméno, název či obchodní firmu, sídlo, bydliště či místo podnikání,identifikační číslo, rodné číslo a daňové identifikační číslo, kontakt na objednatele (telefon, fax, emailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za objednatele jednat.

   b) Požadovaný rozsah dodávek zboží či díla.

   c) Cenu požadovaných dodávek zboží či díla, způsob úhrady ceny.

   d) Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží bude objednatelem převzato v závodě dodavatele).

   e) Termín dodávky zboží či díla.

   Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti podle předchozího ustanovení, je ze strany dodavatele považována za neúplnou a dodavatel se pokusí kontaktovat objednatele a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění či doplnění.

5. V případě, že dodavatel není schopen objednávku vystavenou objednatelem akceptovat, pokusí se kontaktovat objednatele a sdělit mu  důvody, pro které není jeho objednávka akceptovatelná a sdělit mu podmínky, za kterých byla jeho objednávka akceptovatelná. V případě, že bude objednatel s podmínkami, za kterých je dodavatel ochoten objednávku akceptovat, je povinen vystavit vůči dodavateli novou objednávku, v souladu s dodavatelem sdělenými podmínkami.

 III. Základní smluvní práva a povinnosti

1. Dodavatel se zavazuje dodat objednateli zboží dle jeho objednávky a čl.II,odstavce 1 těchto všeobecných obchodních podmínek.
2. Objednatel se zavazuje dodavateli za dodané zboží či za provedené dílo zaplatit cenu ve výši stanovené ve smlouvě uzavřené podle čl.. II, odstavce 1  těchto všeob.obch.podm.

IV. Ceny a platební podmínky

1. Výše ceny dodávky zboží či díla je stanovena smlouvou podle čl. II, odstavce 1.  
2. Dodavatel je jakožto plátce daně z přidané hodnoty je oprávněn k ceně dodávky zboží či díla určovat DPH v zákonné výši.
3. Pokud není ujednáno jinak jsou ceny stanoveny na obchodní paritě EXW provozovny dodavatele – INCOTERMS 2000, bez obalu.
4. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad dle skutečně dodaného množství zboží či díla.
5. Objednavatel je povinen zaplatit cenu na základě daňového dokladu (dále jen faktura), vystaveného dodavatelem. Splatnost je uvedena na faktuře. V případě platby v hotovosti je splatnost při dodání zboží či díla.
6. Dnem úhrady ceny je den připsání peněžních prostředků na účet dodavatele.
7. Nezaplacení smlouvy objednatelem řádně a včas je podstatným porušením smlouvy.
8. Dodavatel je oprávněn žádat zaplacení zálohy ceny dodávky zboží či díla až do výše 80% ceny s DPH. Pro tyto účely je povinen vystavit zálohovou fakturu (y).
9. Způsob úhrady je stanoven ve smlouvě podle čl. II, odstavec 1 těchto všeobecných obchodních podmínek. Pro případ, že by tomu tak nebylo je objednatel povinen zaplatit cenu:

a)  platbou v hotovosti při dodání zboží či díla

b)  či za podmínky souhlasu dodavatele bezhotovostní na účet dodavatele, ve lhůtě splatnosti stanovené ve faktuře dodavatele, maximálně však do 30ti dnů od data vystavení faktury.

10. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat objednateli v případě prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury úrok z prodlení v zákonné výši. Tím nejsou dotčeny jiné nároky dodavatele, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.
11. Objednatel není oprávněn zadržovat cenu dodávky zboží či díla, popřípadě její část. Objednatel není oprávněn započítat si proti pohledávce dodavatele z titulu na zaplacení ceny dodávky zboží či díla svou pohledávku za dodavatelem.
12. Dodavatel je oprávněn odmítnout objednávku či pozastavit dodání zboží či díla objednateli, který je v prodlení s plněním svých peněžních závazků vůči dodavateli.

V. Lhůta dodávky zboží či díla

1. Pro lhůtu dodávek zboží nebo díla dodavatele je určující  potvrzení objednávky. Předpokladem  pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, včasných objasnění technických otázek, dodržování platebních podmínek a další nutné součinnosti či jiné povinnosti objednatele.
2. Nejsou-li tyto předpoklady včas splněny, potom je lhůta přiměřeně prodloužena, resp. má dodavatel právo odstoupit od smlouvy a    objednatel je povinen zaplatit dodavateli vzniklé náklady.
3. Lhůta dodávky zboží či díla platí jako dodržená, pokud je zboží či dílo vyzvednuto v dodací lhůtě nebo lhůtě plnění, resp. dodavatel oznámí, že dodávka či dílo je připraveno k  vyzvednutí. Jestliže se dodávka opozdí z důvodů způsobených  objednatelem, pak platí lhůta jako dodržená při oznámení o připravenosti k vyzvednutí během dohodnuté lhůty.
4. Je-li nedodržení lhůty dodávek zboží nebo díla prokazatelně způsobeno vyšší mocí, pak je lhůta přiměřeně prodloužena. Bude-li lhůta dodatečně změněna, pak platí nová dodací lhůta. Tato může být prodloužena o dobu k provedení nutných změn.
5. Je-li nedodržení lhůty způsobeno jiným důvodem než některým z těch, které jsou uvedeny výše, může objednatel – pokud                       věrohodně prokáže,  že mu na základě zpoždění vznikla škoda – vyžadovat úhradu smluvní pokuty z prodlení za každý ukončený týden   zpoždění ve výši 0,05 % až do výše 5% hodnoty oné části dodávky zboží nebo díla, která byla dodána nebo zhotovena opožděně, resp. nemohl být kvůli opožděnému zhotovení jednotlivých příslušných předmětů účelně použit.
6. Objednatel může vyžadovat smluvní pokutu jako odškodnění z prodlení, pouze za období počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění.
7.  V případě, že je cena či její část hrazena na základě zálohové faktury vystavené po uzavření smlouvy, není dodavatel povinen plnit do doby uhrazení celé účtované částky na svůj účet. Po tuto dobu není v prodlení s plněním své povinnosti.

VI. Přechod rizika

1. Veškerá rizika přecházejí na objednatele v okamžiku, kdy byla dodávka zboží splněna, tj. dnem doručení výzvy dodavatele.
2. Riziko vlastníka přechází na objednatele také:

   a) u dodávky zboží či díla, jež má být baleno a dopraveno dodavatelem dnem odeslání. Balení musí být provedeno  pečlivě. Na základě požadavku objednatele zajistí dodavatel odeslání.

   b) pokud je vyzvednutí či zaslání dodávky zboží či díla opožděno na základě požadavku objednatele, dnem doručení žádosti objednatele o opoždění vyzvednutí či zaslání zboží či díla.

VII. Převzetí dodávky zboží či díla

1. Dodávka zboží či díla bude převzata objednatelem i když vykazuje nepodstatné závady.
2. Převzetí dodávky zboží a díla bude dodavateli písemně potvrzeno objednatelem.
3. Dílčí a předčasné dodávky jsou možné.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 6 měsíců.
2. Dodavatel není odpovědný za vady dodávky zboží nebo díla, které vznikly v důsledku dodání nekvalitního materiálu objednatelem ke  zpracování.
3. Odpovědnost za vady dodaného zboží či díla se řídí ustanoveními Obchodního či Občanského zákoníku.
4. Odpovědnosti se dodavatel zprostí, neuplatní-li objednatel svůj nárok na vady dodaného zboží či díla bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však v těchto lhůtách:

a)  zjevné vady dodaného zboží či díla při jeho přejímce ihned a vady v množství zboží ve lhůtě 7 dnů od převzetí zboží.

b)  ostatní vady dodaného zboží či díla nejpozději do 30ti dnů od převzetí dodávky zboží či díla.

5. Oznámení vad dodaného zboží a díla je objednatel povinen učinit písemně. Součástí reklamace musí být doklady o důvodnosti uplatnění vad dodaného zboží či díla.
6. Předpokladem vyřízení reklamace dodavatelem je, že objednatel splnil veškeré jemu náležící povinnosti, mimo jiné pak dohodnuté platební podmínky podle potvrzení objednávky.
7. K odstranění závad poskytne objednatel dodavateli příležitost a potřebný čas. Nesplní-li objednatel tuto podmínku, ztrácí nárok na uplatnění záruk za vady a reklamace a záruka v tomto případě zaniká. Objednatel nesmí po uplatnění reklamace až do ukončení reklamačního řízení bez  souhlasu dodavatele se zbožím, kterého se reklamace týká, disponovat, jinak záruka zaniká.
8. Pokud uplyne dodavatelem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace, aniž dojde k odstraňování nedostatků, bude dohodnut vzájemně další postup.
9. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení, dále na škody, které byly způsobeny po dni přechodu rizika neodborným nebo nedbalým zacházením, přehnanými požadavky, nevhodnými provozními prostředky, závadnými stavebními pracemi, nevhodnou  základovou půdou nebo takovými chemickými, elektrickými vlivy, které smlouva nepředpokládá.
10. V případě zásahu objednatele či třetí osoby neodbornými zákroky nebo úpravnými pracemi ztrácí objednatel nároky ze záruky a nese následky z toho plynoucí.
11. Dodavatel se zavazuje v případě, že uzná oprávněnost reklamace:

     a) zjištěné vady ve lhůtě tří měsíců od uplatnění reklamace odstranit pokud se jedná o vady odstranitelné,

     b) dodat chybějící zboží či části díla ve lhůtě šesti měsíců od uplatnění reklamace,

     c) poskytnout slevu z ceny dodávky zboží či díla do tří měsíců od uplatnění reklamace, v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou.

      Odstoupit od smlouvy z důvodu neodstranitelných vad dodávky zboží či díla je možno jen po vzájemné dohodě dodavatele a objednatele.
12. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace objednatelem do dne vyřízení reklamace způsobem uvedeným v tomto článku. 

XI. Změna smlouvy, odstoupení

1. Změna smlouvy podle čl. II, odst. 1 těchto podmínek je možná pouze způsobem uvedeným v čl. II odst. 1 těchto podmínek.
2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, kromě případů uvedených v těchto podmínkách, z důvodů prodlení objednatele s plněním jeho závazku zaplatit cenu dodávky zboží či díla po dobu delší než 10 dní od data splatnosti.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů uvedených v těchto podmínkách, z důvodu prodlení dodavatele s plněním jeho závazku dodat objednateli dodávku zboží či díla včas po dobu delší než 10 dní ode dne konce lhůty dodávky zboží či díla.

 X. Sankce a smluvní pokuty

1. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat objednateli v případě prodlení s úhradou faktury či zálohové faktury smluvní pokutu ve výši 0,01 % za každý den prodlení. Tím nejsou dotčeny jiné nároky dodavatele, včetně nároku na zaplacení smluvní pokuty a nároku na náhradu škody.

XI. Jiná práva a povinnosti

1. Pokud nebude ujednáno jinak,je dodavatel povinen vrátit objednateli zbytky zpracovaného materiálu objednatele, který dodavatel použil na zhotovení díla.
2. Pokud nebude ujednáno jinak, není dodavatel povinen vrátit objednateli projektovou dokumentaci (výkresovou dokumentaci) a je povinen tuto skartovat.
3. Objednatel je povinen upozornit dodavatele na skutečnost, že jím dodaný materiál pro realizaci díla obsahuje látky či vlastnosti nebezpečné pro zdraví člověka, že materiál obsahuje nebezpečné látky. Dále je povinen upozornit dodavatele na speciální pokyny pro hasební zásah, pro zacházení a skladování a pro odstraňování látek či jejich zbytků. V případě, že se jedná o nebezpečné látky je objednatel povinen výslovně upozornit dodavatele na tuto skutečnost a předložit mu bez vyzvání bezpečnostní listy těchto materiálů.

 XII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabyly účinnosti dne 21.9.2006.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí smlouvy podle čl. II odst. 1 těchto podmínek. V případě, že se tato smlouva mezi smluvními stranami, tj. mezi dodavatelem a objednatelem, svým obsahem odchyluje od obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek, mají ujednání smlouvy přednost před odchylnými ujednáními, obsaženými v těchto všeobecných obchodním podmínkách.